Đào tạo Giáo viên tiếng Nhật

Trung tâm Nhật Ngữ Cải Tiến (KaizenYoshidaSchool) hướng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề, có thái độ, ý thức nghề

Đào tạo giáo viên tiếng Nhật

phát triển đội ngũ giáo viên

Mục tiêu đào tạo Hỗ trợ thêm kiến thức & các kỹ năng giảng dạy Tiếng Nhật
Đối tượng đào tạo Dành cho các học viên có trình độ tiếng Nhật từ N3 trở lên
Thời gian đào tạo 03 tháng

  • Kiến thức cần thiết của một GV chuyên nghiệp
  • Cách dạy các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết
  • Thực tập giảng dạy thực tế…